logoPOlogoPlogoEPL

logoPO

 

Rola Parlamentu Europejskiego.

Parlament Europejski – demokratyczna kontrola i uprawnienia do mianowania i nadzorcze
Podstawową rolą każdego parlamentu jest kontrola lub nadzorowanie innych organów władzy, aby zapewnić demokratyczne rozliczenie ich z podjętych działań. Parlament Europejski wykonuje to zadanie na wiele sposobów.

Poza odgrywaniem kluczowej roli przy wyborze Komisji Europejskiej, Parlament przeprowadza przesłuchania prezesa i członków zarządu Europejskiego Banku Centralnego (EBC), a także kandydatów do Trybunału Obrachunkowego.

Aby zapewnić demokratyczny nadzór nad europejską polityką monetarną, prezes Europejskiego Banku Centralnego, co trzy miesiące, składa Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego sprawozdanie, a ponad to przedstawia Parlamentowi roczne sprawozdanie z działalności banku.

Wykorzystując własne, nowe uprawnienia kontrolne w stosunku do EBC, posłowie poddadzą go ścisłej kontroli parlamentarnej. Ponadto, posłowie będą mieli prawo do zatwierdzania osób pełniących kierownicze funkcje w organach kontrolnych banku.

Parlament Europejski - Dochodzenia i pytania parlamentarne
Parlament ma prawo do powołania komisji tymczasowej, która może zając się badaniem spraw o istotnym znaczeniu społecznym (tak, jak niedawno powołana komisja ds. zorganizowanej przestępczości, korupcji i prania pieniędzy), albo zajmuje się domniemanymi naruszeniami lub błędnym zastosowaniem prawa wspólnotowego.

W celu nadzorowania, w jaki sposób inne instytucje Unii Europejskiej wywiązują się ze swoich obowiązków, posłowie mogą stawiać pytania ustne i pisemne. Tym sposobem Komisja i Rada są regularnie nakłaniane do odpowiedzi na pytania, udzielania szczegółowych informacji lub do uczestniczenia w debatach parlamentarnych dotyczących konkretnych zagadnień politycznych.

Parlament Europejski -  Polityka zagraniczna i prawa człowieka
Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) jest odpowiedzialny przed Parlamentem, który ma prawo do otrzymywania informacji i wydawania opinii na temat tej polityki, a także może wykorzystywać swoje uprawnienia budżetowe do kształtowania jej zasięgu i celów.

Zgoda Parlamentu jest konieczna przy każdym rozszerzeniu Unii Europejskiej, a także przy zawieraniu umów handlowych i międzynarodowych z krajami spoza Unii Europejskiej. Posłowie wkładają także dużo energii w działania wspierające prawa człowieka oraz w propagowanie demokratycznych wartości na świecie, dorocznym podsumowaniem pracy Parlamentu w tej dziedzinie jest przyznanie Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli.

Petycje obywateli Unii Europejskiej do Parlamentu Europejskiego
Parlament Europejski odgrywa wiodącą rolę w propagowaniu przejrzystości, otwartości i publicznego dostępu do „brukselskiego labiryntu”. Każdy obywatel Unii ma prawo zwrócić się do posłów z petycją na temat problemów dotyczących środowiska naturalnego, sporów z organami celnymi, przeniesienia praw do świadczeń emerytalnych czy innych kwestii, pod warunkiem, że wchodzą one w zakres uprawnień Unii Europejskiej. Społeczeństwo może także zwracać się do niezależnego, powołanego przez Parlament, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, który ma prawo prowadzić dochodzenie w sprawach skarg na niewłaściwe administrowanie lub nadużywanie władzy przez instytucje Unii Europejskiej.