logoPOlogoPlogoEPL

logoPO

 

Parlament Europejski – uprawnienia ustawodawcze i budżetowe.

Parlament Europejski - Uprawnienia ustawodawcze

  • Zwykła procedura ustawodawcza: znana również jako procedura "współdecyzji", jest najważniejszą procedurą ustawodawczą Unii Europejskiej, stosowaną do formułowania i przyjmowania prawie wszystkich europejskich aktów prawnych (w 70 z 80 obszarów polityki). Daje Parlamentowi prawo do przyjmowania, odrzucania lub zmieniania projektów ustawodawczych dotyczących jednolitego rynku, środowiska naturalnego, ochrony konsumentów, swobód obywatelskich, rolnictwa, transportu, badań oraz innych dziedzin. Przykładowo, w obecnej kadencji posłowie do Parlamentu Europejskiego korzystali ze swoich uprawnień ustawodawczych, w walce o zaostrzenie przepisów w dziedzinie ochrony danych, ustalając limity premii w bankowości, a także zapewniając lepszą kontrolę demokratyczną nad nowopowstałym unijnym systemem zarządzania gospodarką.
  • Konsultacja: w niektórych obszarach prawodawstwa (np. podatki, konkurencyjność, członkowstwo w strefie euro) Parlament wydaje jedynie opinię. Jednakże liczba dziedzin polityki, w których stosuje się tę procedurę, znacznie się zmniejszyła, ponieważ większość przepisów prawa uchwalana jest poprzez współdecyzję.
  • Zgoda: jeżeli Unia Europejska planuje przyjąć nowe państwa członkowskie lub zawrzeć umowy z krajami spoza Unii Europejskiej, konieczna jest zgoda Parlamentu, chociaż nie może on zmienić treści takich umów. Posłowie obecnej kadencji odrzucili Umowę handlową dotyczącą zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) i nie zgodzili się na przekazywanie danych bankowych do USA za pośrednictwem sieci SWIFT.
  • Prawo inicjatywy: Parlament może zwrócić się do Komisji Europejskiej o zaproponowanie nowych przepisów, co często czyni po zapoznaniu się z rocznym programem prac Komisji Europejskiej.

Parlament Europejski - uprawnienia budżetowe
Takie polityki Unii Europejskiej jak: rolnictwo, rozwój regionalny, energia, transport, środowisko, pomoc na rzecz rozwoju czy badania naukowe otrzymują dofinansowanie z Unii Europejskiej. Wykorzystywany w tym celu, długoterminowy budżet Unii Europejskiej musi być zatwierdzony przez rządy krajowe i posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie obie strony, co roku, wspólnie decydują, jak wyglądać ma budżet roczny.

Parlament odpowiada również za późniejsze kontrole, sprawdzające, czy pieniądze podatników zostały wykorzystane zgodnie z planem, a także za udzielanie absolutorium z wykonania budżetu, jeżeli jest z niego zadowolony. Przy wielu okazjach, Parlament Europejski żądał zaostrzenia kontroli, a w roku 1999 doprowadził do ustąpienia całej Komisji Europejskiej z powodu złego zarządzania budżetem.